ในแต่ละปี ประชาชนไทยสูญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากการบาดเจ็บเนื่องจากการขนส่งเป็นจำนวนมหาศาล ผู้ขับขี่ยานยนต์ โดยเฉพาะยานยนต์สาธารณะที่มีผู้โดยสาร และยานยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ เป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการรับผิดชอบชีวิตต่อของบุคคลอื่นด้วย. หากผู้ขับขี่รถดังกล่าวมีสมรรถภาพร่างกาย (เช่น สายตา การได้ยิน) ไม่เหมาะสม หรือเกิดการเจ็บป่วยเฉียบพลัน (เช่น ลมชัก หัวใจหยุดเต้น น้ำตาลในเลือดต่ำ) ขึ้นอย่างกะทันหัน อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นแก่ผู้โดยสารและผู้ร่วมใช้ทางสัญจรดังกล่าวได้. ดังนั้นการที่ผู้ขับขี่ยานยนต์สาธารณะทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพร่างกายเหมาะสมแก่การขับขี่ และมีความเสี่ยงต่ำต่อการเจ็บป่วยเฉียบพลันขึ้นอย่างกะทันหัน จึงเป็นหลักประกันสุขภาพที่สำคัญยิ่งของผู้โดยสาร ตลอดจนผู้ร่วมใช้ทางสัญจรทุกคน ซึ่งโดยทั่วไปผู้ขับขี่ยานยนต์สาธารณะที่มีผู้โดยสารและยานยนต์บรรทุกขนาด ใหญ่ควรได้รับการตรวจคัดกรองและรับรองสุขภาพว่าปราศจากความเสี่ยงสูงในการ ขับขี่ยานยนต์อย่างน้อยทุก 2 ปี.

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

 

 

ที่มา : http://www.doctor.or.th