\"\"

 

ม.อ.ทูลเกล้าถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ รวมทั้งปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ 2 อิบน์ อัล ฮุสเซนแห่งจอร์แดน

วันนี้(9 ก.ย.) รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เปิดเผยว่า ​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 14-16 ก.ย. 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 7,836 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก 105 คน ปริญญาโท 1,042 คน และปริญญาตรี 6,689 คน

รศ.ดร.ชูศักดิ์ กล่าวว่า ​ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ 2 อิบน์ อัล ฮุสเซน แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์ จอร์แดน เพราะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงมีพระราชดำริให้มีการสำรวจ และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งผลแห่งพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ชัด บังเกิดเป็น คุณานุประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติ ส่วน​สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบพระกรณียกิจ ซึ่งเป็นคุณูปการต่อการวิจัย และพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทรงมีพระวิสัยทัศน์เชิงวิชาการอันลึกซึ้งต่อกระบวนการพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และทรงประกอบพระกรณียกิจด้านวิชาการเพื่อช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุข ของประเทศ ให้ก้าวหน้า ยังคุณประโยชน์แก่วงวิชาการ และประเทศชาติ สำหรับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ ๒ อิบน์ อัล ฮุสเซน แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์ จอร์แดน ทรงเป็นผู้ส่งเสริมการปฏิรูปประชาธิปไตยและเสรีภาพ ของประชาชนจอร์แดน อันเป็นที่ยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ อีกทั้งยังทรงเป็นผู้ริเริ่มการจัดทำแถลงการณ์ Amman Message เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามที่ถูกต้อง ที่ยึดหลักความปรองดองและการไม่ใช้ความรุนแรง และการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าวจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน โดยมหาวิทยาลัยจะนำปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสต่อไป

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/