Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA) ครั้งที่ 5

“การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง”

ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

\"\"

 

รับสมัครถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://goo.gl/02aeV