รายนามคณะกรรการบริหาร วาระ พ.ศ. 2564 - 2566

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการ

นพ.สุรพจน์ สุวรรณพาณิช

รองประธานคณะกรรมการ

รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์

ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี

ที่ปรึกษา

นพ.พินิจ หิรัญโชติ

ที่ปรึกษา

รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร

ที่ปรึกษา

นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

คณะกรรมการ

พล.ต.ต. นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

คณะกรรมการ

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม

คณะกรรมการ

ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช

คณะกรรมการ

ศ.พญ.วิณิชา ชื่นกองแก้ว

คณะกรรมการ

พ.อ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

คณะกรรมการ

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์

คณะกรรมการ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

คณะกรรมการ

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ

คณะกรรมการ

รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์

คณะกรรมการ

รศ.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

คณะกรรมการ

รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล

คณะกรรมการ

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

ผอ.ศ.น.พ. / กรรมการ