บทนำ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) จัดขึ้นเพื่อ เป็นองค์กร ประสานงานกลาง มีหน้าที่ประสานความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษา สถานบริการรักษาพยาบาล และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ในการจัดระบบและ/ หรือเครือข่ายการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์แห่งชาติในระดับชาติขึ้น สำนักงานนี้เป็นศูนย์กลางรับรองวิทยฐานะ ของกิจกรรมทางวิชาการทุก ๆ สาขาทางการแพทย์และ สาธารณสุข ให้กับสถาบันผู้จัด และรวมถึงการวิจัย และพัฒนาตลอดจนการติดตามและประเมินผลและให้ประกาศนียบัตรแก่สถาบันต่าง ๆ ที่ผลิตกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง ของแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และที่สำคัญ สถาบันแห่งนี้มุ่งที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกแก่แพทย์ทุกคน ที่ได้ความรู้จาก โปรแกมการศึกษาต่อเนื่องต่าง ๆ มาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับสูง นอกจาก ศ.น.พ. จะเป็นบริหารการจัดการให้แพทย์ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกคน จะต้องได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดทั้งสายอาชีพ (career path) ของเขา และสอดคล้องกับความต้องการ ของส่วนตัวและ/หรือของหน่วยงานที่สังกัด ส่วนแพทย์ทุกคนจะรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และประเมินผลการเพิ่มพูนความรู้นั้น ๆ ด้วยตนเอง และในส่วนสถาบัน ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อ เนื่องอาจมีส่วนร่วมในการพิจารณาความจำเป็น และความต้องการของแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และนำมาวางแผนในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และกระตุ้นให้แพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้
 

หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญไทย ฉบับ พ.ศ.2540 ได้แสดงเจตนารม ที่จะปกป้องสุขภาพ ของประชาชน โดยให้ความสำคัญ กับบริการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมอย่างเด่น ชัดโดยได้อุทิศมาตราที่ 82 เพื่อมุ่งหวังให้จัด และส่งเสริมการสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการที่ ได้มาตรฐานประการสำคัญที่สุดก็คือการระบุสิทธิเสรีภาพของพลเมืองมาตราที่ 52 ได้ชี้ชัดถึงความเสมอภาคในสิทธิ ของบุคคล ที่จะได้รับ การบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับประกาศใช้เรื่องสิทธิผู้ป่วย โดยสภาวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภาและสภาวิชาชีพอื่น ๆ จึงจำเป็นต้อง มีการดำเนินการเพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว

สรุปได้ว่า

ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องสร้างกลไกล ให้เกิดระบบที่เรียกว่า”การคุ้มครองผู้บริโภค(Consumer Protection) ได้แก่

1. สถานบริการสุขภาพมีการดำเนินการเพื่อให้ เกิดการรับรองมาตรฐานได้แก่ ระบบ ISO, HA (Hospital Accreditation ) เป็นต้น

2. บุคคลผู้ให้บริการสุขภาพในที่นี้จะหมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือแพทย์

3. ระบบการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับการต่ออายุ ใบอณุญาตประกอบ วิชาชีพเวชกรรม

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการกำหนดข้อ บังคับ แพทยสภาว่าด้วยการ ศึกษาต่อเนื่องสำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2543 ขึ้นโดยมีการจัดตั้ง ’”ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์”ขึ้นในแพทยสภ าเพื่อรับผิดชอบภารกิจ ดังกล่าว