รายนามคณะกรรการบริหาร วาระ พ.ศ. 2562 - 2564

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการ

นพ.สุรพจน์ สุวรรณพาณิช

รองประธานคณะกรรมการ

รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์

ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี

ที่ปรึกษา

นพ.พินิจ หิรัญโชติ

ที่ปรึกษา

พล.อ.ท.นพ.การุณ เก่งสกุล

ที่ปรึกษา

รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล

ที่ปรึกษา

ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

ที่ปรึกษา

รศ.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

ที่ปรึกษา

นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

คณะกรรมการ

พล.ต.ต. นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

คณะกรรมการ

รศ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม

คณะกรรมการ

ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช

คณะกรรมการ

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

คณะกรรมการ

ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ

คณะกรรมการ

ศ.พญ.วิณิชา ชื่นกองแก้ว

คณะกรรมการ

พ.อ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

คณะกรรมการ

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์

คณะกรรมการ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

คณะกรรมการ

ผศ.นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์

คณะกรรมการ

รศ.พญ.สมจิต พฤกษะริตานนท์

คณะกรรมการ

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ

คณะกรรมการ

รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์

คณะกรรมการ

พล.ต. ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล

ผอ.ศ.นพ. / เลขานุการ